Se våra sälj- och leveransvillkor

Returvaror
Returvaror tas endast emot efter överenskommelse och omfattas av en returkostnad på minst 20 % av priset. Specialtillverkade och beställda produkter mottages inte i retur.

Pris
Fakturering sker på leveransdagen till då gällande pris. Om ändringar i överenskomna betalningar, råmaterial och/eller valutakurser, tullavgifter, frakt, försäkringspremier eller dylikt medför en höjning av tillverkningspriset förbehåller vi oss rätten att justera det angivna priset i enlighet med ändringen. Detta gäller även vid successiva leveranser om det under leveransperioden sker sådana ändringar som beskrivs ovan.

Leveranstid
Om leveransen förhindras eller försvåras väsentligt till följd av krig eller krigsliknande tillstånd, oroligheter, bestämmelser eller handlingar från någon myndighet eller regering, härunder import- och exportrestriktioner och strejk, lockout, maskinhaveri, olycka under utprovning eller transport, omfattande brandskada, brist på råmaterial eller andra omständigheter utom vår kontroll, skjuts leveransen upp så länge det aktuella hindret kvarstår. Köparen kan inte häva köpet i detta fall. Vi påtar oss inte något ersättningsansvar för eventuella leveransförseningar som uppstått till följd av ovan angivna omständigheter. Om någon av de angivna förhindrande omständigheterna har varat i tre månader från angivet leveransdatum har kunden rätt att häva köpet. Vid löpande leveranser gäller motsvarande regler för enskilda leveranser.

Leveransställe
Leveransen sker direkt från fabriken, vilket innebär att köparen bär risken för eventuella händelser som inträffar härefter. Detta gäller oavsett om säljaren står för utgifterna för vidaretransport av varan.

Brister
Om brister påträffas i levererade varor åtar sig säljaren att utan ogrundad fördröjning åtgärda bristerna efter eget skön eller förmedla en omleverans utan kostnad.

Reglerna gäller inte i följande fall: vid transportskador, ingrepp och/eller ändringar på varan som utförts av tredje man, naturligt slitage, felaktig eller vårdslös hantering, överbelastning, fel bränsle eller användning som strider mot säljarens monterings- och användaranvisningar. Kunden kan inte häva köpet, kräva omleverans, kräva att priset sätts ned eller någon annan ersättning.

Om bristerna inte har åtgärdats, eventuellt genom omleverans, senast tre månader efter köparens reklamation har både köparen och säljaren rätt till att häva det ingådda avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten. Då tar säljaren tillbaka den sålda utrustningen och kunden får tillbaka erlagt belopp. Härutöver kan inga krav göras gällande.

Reklamationer
Reklamationer ska göras inom åtta dagar från det att köparen har mottagit den aktuella leveransen. Om så inte sker förlorar köparen rätten att åberopa de förhållanden som har gett upphov till reklamationen.

Äganderättsförbehåll
Äganderätten till sålda varor förblir hos säljaren fram till dess att alla avgifter inklusive eventuell dröjsmålsränta har betalats. Om flera varor säljs inom ramen för samma avtal gäller äganderättsförbehållet till dess att den totala köpesumman för samtliga varor har betalats.

Ansvar för materiella skador (produktansvar)
Säljaren är endast ansvarig för personskador om det bevisas att skadan beror på fel eller försummelse hos säljaren eller andra parter som säljaren ansvarar för.

Säljaren är inte ansvarig för skada på fast egendom eller lösöre som inträffar när materialet är i köparens ägo. Säljaren är inte heller ansvarig för skada på produkter där dessa ingår. I övrigt är säljaren ansvarig för skada på fast egendom och lösöre enligt samma villkor som för personskador.

Säljaren ansvarar inte för driftstopp, förlorad vinst eller annan indirekt förlust.

I den utsträckning säljaren kan åläggas produktansvar gentemot tredje man är köparen förpliktigad att hålla säljaren skadeslös i samma omfattning som säljarens ansvar är begränsat i enlighet med föregående tre stycken.

De här begränsningarna i säljarens ansvar gäller inte om säljaren har gjort sig skyldig till grov oaktsamhet.

Om tredje man framlägger krav mot endera part angående ersättningsansvar enligt denna punkt måste denna part omedelbart underrätta den andre därom.

Säljaren och köparen är ömsesidigt förpliktade att inleda en eventuell tvist vid den domstol eller skiljedomstol som behandlar ersättningskrav som har ställts mot dem på grund av skada som uppges har orsakats av materialet.

Jurisdiktion
All försäljning lyder under dansk lag. Alla tvister ska avgöras vid domstolen i Esbjerg om inte något annat har avtalats med kunden.

(+45) 75 36 21 22
sales@bsv.dk
This site is registered on wpml.org as a development site.