Salg og leveringsbetingelser

Returvarer

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og fradrages min. 20 % returneringsomkostninger. Specielt fremstillede og hjemtagne varer tages ikke retur.

Pris

Fakturering finder sted til den på leveringsdagen gældende pris. Såfremt ændringer i overenskomstmæssige lønninger, i råmaterialer og/eller valutakurser, toldsatser, fragt, forsikringspræmier o.l. medfører en forhøjelse af vor fremstillingspris, forbeholder vi os ret til tilsvarende ændring i den opgivne pris. Dette skal også gælde ved successive leveringer, såfremt der over leveringsperioden måtte ske sådanne ændringer som foran anført.

Leveringstid

Såfremt leveringen hindres eller væsentlig vanskeliggøres som følge af krig, eller krigslignende tilstande, uroligheder, bestemmelser eller handlinger fra nogen myndighed eller regerings side, herunder import- og eksportrestriktioner og strejke, lock-out, sammenbrud af maskineri, uheld under afprøvning eller transport, omfattende brandskade, manglende tilførsler af råmaterialer eller andre uden for vort herredømme liggende omstændigheder, udskydes den angivne leveringstid så længe en sådan hindring vedvarer. Køberen kan i denne anledning ikke annullere handlen. Vi påtager os intet erstatningskrav for eventuel forsinkelse af leveringen, opstået som følge af omstændighederne som de angivne. Såfremt en hindring som anført har vedvaret i 3 måneder fra den angivne leveringsdag, skal køberen være berettiget til at annullere handlen. Ved løbende leveringer skal tilsvarende regler gælde for de enkelte leveringer.

Leveringssted

Leveringen sker ab fabrik, således at køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varer herefter. Dette gælder, uanset om sælger afholder udgifterne til varens videre transport.

Mangler

Konstateres der mangler ved de leverede varer, påtager sælger sig uden ugrundet ophold efter sit valg af afhjælpe manglen eller foretage omlevering uden beregning.

Reglerne gælder ikke: – i tilfælde af transportskader,- i tilfælde af indgreb og/eller ændringer foretaget af tredjemand,- i tilfælde af naturligt slid, fejlagtigt eller skødesløs behandling, overbelastning, forkerte driftsmidler eller ikke overholdelse af sælgers monterings/betjeningsforskrift.Køber kan ikke hæve handlen, kræve omlevering, forlange forholdsmæssigt afslag i købesummen eller erstatning.

Såfremt manglerne ikke er afhjulpet, evt. ved omlevering, senest 3 måneder efter købers reklamation, gælder det dog, at såvel køber som sælger er berettiget til ved skriftlig meddelelse herom til anden part at annullere den indgåede aftale, således at sælger tager det solgte udstyr tilbage mod at tilbagebetale den erlagte købesum. Krav herudover kan køber ikke gøre gældende.

Reklamationer

Reklamationer skal fremsendes inden 8 dage efter købers modtagelse af den pågældende levering. I modsat fald mister køberen retten til at påberåbe sig de forhold, som har givet anledning til reklamationen.

Ejendomsforbehold

Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælgeren, indtil alle ydelser, inkl. morarenter efter nærværende kontrakt, er betalt. Hvis flere effekter er solgt på samme aftale, er ejendomsforbeholdet gældende, indtil købesummen for samtlige effekter er betalt.

Ansvar for materiellet skadeforvoldelse (produktansvar)

Sælgeren er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælgeren eller andre, som han har ansvaret for.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materiellet er i køberes besiddelse. Sælgeren er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er sælgeren ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.

Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning sælgeren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i samme omfang, som sælgerens ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker.

Disse begrænsninger i sælgerens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Sælgeren og køberen er gensidig forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af materiellet.

Værneting

Alle salg er undergivet dansk rets regler. Alle tvistigheder skal afgøres ved retten i Esbjerg med mindre andet er aftalt med kunden.

(+45) 75 36 21 22
sales@bsv.dk
This site is registered on wpml.org as a development site.